marked

Markedsanalyse

4B Research kan hjælpe dig med at ramme plet ved at udarbejde en markedsanalyse, der giver dig indsigt i potentielle kunders behov og adfærd. En markedsanalyse vil være et godt udgangspunkt for dine kommende aktiviteter på såvel nye som bestående markeder.
4B Research står for hele processen og leverer en overskuelig rapport, du kan arbejde videre med.

Der er flere måder at opnå denne viden på, alt efter hvilken situation en virksomhed er i.
For at kunne udvikle effektive markedsføringstiltag og relevante produkter er det nødvendigt at vide noget om det marked, din virksomhed sælger på.
Hvilke kriterier lægger kunderne til grund for valg af leverandør?
• Lavere pris, kortere leveringstid, bedre rådgivning?
• Hvordan ser deres beslutningsproces ud?
• Hvor søger de information?
• Hvordan og hvornår vil de kunne kontakte leverandøren?
• Hvordan vil de helst købe produkter som dit – via webshop, telefon, sælgerbesøg, forhandler?

Dybdeinterview

Dybdeinterview er en kvalitativ metode og består i interview, hvor spørgsmålene typisk er åbne, og hvor respondenterne får mulighed for at uddybe deres svar. Intervieweren kan desuden tilføje nye spørgsmål henad vejen, hvis der kommer oplysninger frem, som gør det relevant at stille tillægsspørgsmål. Dybdeinterview foretages med et mindre antal nøglepersoner (f.eks. indkøbsansvarlige) via telefon eller face-to-face.
Dybdeinterview er en god metode, hvis man f.eks. overvejer at gå ind på et nyt marked – produktmæssigt eller geografisk – og ens kendskab til markedet er begrænset. Udbyttet af analysen vil bl.a. være en klarlægning af kundernes krav til leverandørerne og kan dermed danne grundlag for en vurdering af, om chancerne for at få succes på markedet er gode, eller om man er bedst tjent med at holde sig til de nuværende markeder. Og hvis man beslutter sig for at gå ind på det nye marked, har man en god ide om, hvordan man skal markedsføre sig.
Nedenfor er der eksempler på spørgsmål, der kan indgå i en markedsanalyse via dybdeinterview.

Konkurrenter
• Hvilke udbydere er på markedet
• Hvad kendetegner dem
• Hvilke produkter, produktlinjer udbyder de
• Hvilken position har de i kundens bevidsthed
Produkter
• Hvad er kravene for at tage nye produkter i denne produktgruppe i sortimentet
• Er der lovmæssige krav til produkterne
• Mener respondenterne, der er plads til flere produkter
Priser og avancer
• Hvilke priser er der på de enkelte produkter/produktgrupper
• Er der en forventning om rabatter
• Hvilke avancer er der i de enkelte led
Service og garanti
• Hvilke former for serviceaftaler er der og hvad forventes der
• Hvilke garantier er der på lignende produkter
Markedet
• Hvor stort er markedet (antal kunder, antal kr.)
Levering
• Hvilke krav stilles der til leveringstid og -sikkerhed
• Hvor meget bestiller kunden typisk af denne varegruppe pr. ordre
Markedsføring
• Hvor annonceres denne produktgruppe typisk
• Hvilke øvrige aktiviteter forventer kunderne
• Er der lovmæssige krav til markedsføring af produkterne

Afrapporteringen vil typisk være i Word-format med en sammenfatning af interviewene og et anonymiseret referat af de enkelte interview.

Fokusgrupper

Et fokusgruppe er et gruppeinterview og foregår ved, at man samler en række nøgleinformanter (typisk 6-10) i et lokale, hvor en moderator styrer gruppen gennem et undersøgelsesområde med en række spørgsmål. Informanterne har mulighed for at tale med hinanden og udtrykke deres umiddelbare meninger og holdninger, da interviewformen er forholdsvis ustruktureret. Dermed kan der komme informationer frem, som ville være gået tabt ved et interview med en fastlagt spørgeramme eller ved et 1-1 interview.
En fokusgruppe er f.eks. velegnet, hvis man er i gang med at udvikle et nyt produkt eller vil vide, hvordan reklamer (tryk, internet, TV, radio) virker på målgruppen. Hvis man henvender sig til flere segmenter, kan man lave en fokusgruppe for hvert segment. Nedenfor er vist nogle af de muligheder, der er ved brug af fokusgrupper.
• Målgruppens vurdering af et nyt produkt (informanterne kan evt. se, røre, smage, lugte og høre produktet)
• Målgruppens reaktioner på reklamekampagner
• Baggrunden for en eventuel modstand overfor et produkt
• Målgruppens input til forbedringer af et produkt
• Hvad kunderne lægger vægt på i forhold til valg af leverandør
• Mulighed for at opfange nye trends indenfor målgruppen
Afrapporteringen vil typisk være i Word-format med en sammenfatning af interviewet samt en DVD med gruppeinterviewet, da man med fordel kan optage fokusgruppeinterview på video.

Kvantitative interview

Denne metode er velegnet, hvis man har en ide om, hvilke parametre kunderne har med i deres beslutningsproces ved valg af leverandør, men er i tvivl om rangordningen. Dataindsamlingen foregår ved, at potentielle og evt. nuværende kunder kontaktes via telefon eller email og svarer på, hvad der er vigtigst for dem. Endvidere kan respondenterne få mulighed for at tilkendegive, hvilke konkrete ønsker de har til leverandørerne fremover. Da man typisk får svar fra mange respondenter via denne metode, er analysen med til at sikre, at man handler på baggrund af et stort antal informationer i stedet for fordomme, som måske er baseret på nogle få samtaler med potentielle eller eksisterende kunder.
Afrapporteringen vil typisk være i PowerPoint-format, hvor diagrammer med gennemsnitsscores og svarfordelinger gør det let at få et indtryk af, hvordan potentielle og nuværende kunder rangordner de enkelte parametre. Klik på linket og se et eksempel på, hvordan sådan en PowerPoint kunne se ud.